lekkertafelen.shop logo

Algemene voorwaarden

Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met LekkerTafelen.shop.  Door artikelen bij LekkerTafelen.shop te bestellen, geef jij tevens aan dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de algemene regels voor (koop)overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.


Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

LekkerTafelen.shop
Hoeksekade 68
2661 GL Bergschenhoek
P: (31) 6 -
E-mailadres: info@lekkertafelen.shop
KvK-nummer: 69523622
Btw-identificatienummer: NL13604469B02

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

  Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

Artikel 3 - Toepasselijkheid


Artikel 4 - Het aanbod


Artikel 5 - De overeenkomst


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:


Artikel 11 - De prijs


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie


Artikel 13 - Levering en uitvoering


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

Verlenging:

Duur:


Artikel 15 - Betaling


Artikel 16 - Klachtenregeling


Artikel 17 - Geschillen


Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)


Aan: LekkerTafelen.shop Hoeksekade 69 2661 GL Bergschenhoek
Info@lekkertafelen.shop
-        Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*   -        Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]   -        [Naam consumenten(en)]   -        [Adres consument(en)]   -        [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)   * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.